اینستاپست مجید شهریاری را در تصویر زیر مشاهده می کنید:

مجید شهریاری