عکسی که نفیسه روشن با تیپ متفاوتش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. 

نفیسه روشن