پدرام کریمی ، مجری برنامه‌های تلویزیونی در آخرین قعالیت مجازی خود، پستی را به اشتراک گذاشته و نوشته است:

"زندگی ای بساز که از درون احساس خوبی بهت بده، نه اینکه فقط از بیرون خوب به نظر برسه."

پدرام کریمی