صابر ابر با انتشار این عکس نوشت:

روزِ زن مُبارک
چه زن‌هایی را در این شَهر می‌شناسم که سال‌ها برای سلامتِ این جهان جنگیدند.
جای پایشان سبز خواهد ماند
ایمان دارم.

سبزه