فریبا نادری تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

فریبا نادری