نسرین مقانلو تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت:

نسرین مقانلو

اجازه نده آدمها تو را

به طوفان خودشان بکشاند

تو آنها را به آرامش

خود دعوت کن.