عکسی که دنیا مدنی با فیلتر صورت در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. 

دنیا مدنی