پدرام شریفی در پستش نوشت:
مویم را شانه می‌زنم
جرقه می‌پراکند
از عشق
ماتسودا کیومی
هما و نادر زمستان ۶۶ عکس از محمد اسماعیلی

می خواهم زنده بمانم