تینا پاکروان این تصویر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت:

تینا پاکروان

علی آقا رفیق بامرام چهل روز از رفتنت گذشت و من همچنان باور نکردم.

مگر می شود کسی آن چنان زنده این چنین بی هوا برود. خدا به داد دل مادرت برسد . پسر زود بود خیلی زود. حیف از آن همه انسانیت که به زیر خاک رفت. مگر می شود چهلم تو با سال علی معلم یکی باشد. دو مرد بی اندازه عاشق زندگی که به آخرین چیزی که وقتی نگاهشان می کردی در‌ذهنت می آمد مرگ بود، در چشم بر هم زدنی رفتند. تمام.

اعتراف می کنم بعد از مرگ علی معلم عزیز نگاهم به زندگی تغییر کرد و بعد از مرگ تو علی انصاریان نازنین جهان بینی ام عوض شد.

زندگی محل گذار است . باید خوب بود. خوب زیست. خوبی کرد و دم را غنیمت دانست. شاید این بادی که از کنارمان می گذرد حامل ویروسی باشد که چون بید ما را با خود ببرد.