بهرنگ علوی تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت:

بهرنگ علوی

چه امیدی به این ساحل
خوشا فریاد زیر آب

چه موجهای پرتلاطمی داشت امسال
به امیدِ سالی در ساحل آرامش