سپیده خداوردی تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

سپیده خداوردی