روشنک عجمیان به یاد مرحوم علی انصاریان پست زیر را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت:

شبهای سرد فیلمبرداری رو با گرمای حضورت و خنده های از ته دلت برای همه ما گرم کردی و ...رفتی..و چه ناباورانه ترکمون کردی..

روشنک عجمیان

روشنک عجمیان