فلور نظری تصویر زیر را به اشتراک گذاشت.

تیپ برف بازیِ فلور نظری /عکس