شبنم قلی خانی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود  منتشر کرد.

چهره زیبا و غرق در تفکر شبنم قلی خانی /عکس