مریم معصومی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

امسال با اینکه دور بودم و سر کار.. اما سورپرایز پشتِ سورپرایز... خدایا ازت ممنونم بابت اینهمه حسِ خوب و داشتنِ عزیزم که به زندگیم پا گذاشته 

تولدی ساده در خانه شیک  مریم معصومی /عکس