نوید محمدزاده تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

فیلمی از جنس مردم

بدون تاریخ، بدون امضا

محمدزاده