شاهرخ استخری پست زیر را در صفحه رسمی خود به اشتراک گذاشت.

از آتش پریدن شاهرخ استخری در شب چهارشنبه سوری /عکس