امیرمحمد زند تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

امیرمحمد زند