رضا شفیعی جم با انتشار این عکس بامزه در کنار رامبد جوان نوشت:

سال نوتون مبارک ایشالله سالی پر از عشق ومحبت دوستی مهربانی سلامتی و.......همش چیزای خوب داشته باشیم 

شفیعی جم و رامبد جوان