مریم معصومی بازیگر با انتشار این عکس نوشت:

با دل غم زده نوروز تماشایی نیست 

باز گل کرده بهار تو ولی تنهایی

به تو خیره است خدا و تو به خود خیره شدی

همگان آینه دار تو، ولی تنهایی

مریم معصومی