الهام پاوه نژاد با انتشار این تصاویر نوشت:

آزاد و رها هستی....

آزاده جان...آزاده جان...آزاده مهربان...

شنبه هفتم فروردین ۱۴۰۰

آزاده نامداری