شبنم فرشادجو تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

شبنم فرشادجو