فلور نظری تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

گاهی فکر می کنم ما هر کدام مگر چند نفریم که انقققققدر می میریم