حامد همایون تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

نیما شاهرخ شاهی