حامد کمیلی تصویر زیر را به مناسبت روز جهانی تئاتر در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

ریچارد سوم