نیلوفر شهیدی این عکس را به اشتراک گذاشته است:

نیلوفر شهیدی