سپیده خداوردی با انتشار این تصویر در صفحه رسمی خود نوشت:

سپیده خداوردی

پیش از آن که
درباره راه رفتن کسی اظهار نظر کنی،
چند دقیقه با کفش‌های او راه برو!

با نگاه کردن به زندگی کسی،

او را قضاوت نکنید،

ما دلایل انتخاب‌های او را نمی‌دانیم.

نسانها را از روی عکس هایشان

قضاوت نکنید

هیچ انسانی از

دلتنگی هایش عکس نمیگیرد