عمو پورنگ تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

عمو پورنگ