نرگس محمدی  برای درگذشت آزاده نامداری پستی منتشر کرد و نوشت:

مگه میشه تو ۲ روز پیش بهم پیام دادی چه جوری ۴۸ ساعت که ....مگه میشه ..با اون همه ذوق تولد منو تبریک گفتی...باورم نمیشه گندم چی؟؟...وای چه سالی برامون ساختی...خدا صبر بده به خانوادت به مادرت به دخترت

نرگس محمدی