مجید مظفری با انتشار این عکس نوشت:
 "دوستان امروز تو باشگاه میپرسیدن چرا سیاه پوشیدم درجواب باید بگم ( دل خوش سیری چند)"

مجید مظفری