علی شادمان  بازیگر جوان ایرانی پستی از چهره متفاوت خود را با گریم منتشر کرد و نوشت: 

"آفتاب
چِِشامو
کَمرَنگ
کرده"

علی شادمان