علی ضیاء  مجری برنامه‌های صداوسیما تصویری از خود را در صفحه شخصی‌اش بارگذاری کرده و نوشت:

"امسال سفر رفتید؟
کجا شیطونا؟
مگه قرار نبود سفر نرید؟
تعریف کنید ببینم
منم کاشانم شهرم
جاتون خالی"

علی ضیا