شهاب اسدی (عکاس) این عکس را درصفحه شخصی خود منتشر کرد.

هستی مهدوی فر