محمد بحرانی با انتشار این عکس نوشت:

در کنار وحید فقها زاده

یکی از اعضای تیم تخصصی جناب خان

جناب خان