سپند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت:

خندوانه با تم هندى و آیتمى که پخش نشد

گفتم عکسش رو با هم ببینیم

سپند امیرسیمانی