روزبه حصاری با انتشار این عکس نوشت: 
هوالمطلوب
رو از نو
روزی از نو 
سخت گذشت اما گذشت
پس
دریاب دمی که با طرب می گذرد
پیش به سوی راههای نرفته
پیش به سوی زندگی ها ی نکرده
۱۴۰۰ عزیز
یا علی

روزبه حصاری