ساره بیات این عکس را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است:

ساره بیات