بابک جهانبخش با انتشار این عکس نوشت:

گاهی وقت ها معجزه 

همون آدم هایی خوش قلبی هستن 

که اتفاقی سر راهتون قرار می گیرن 

زنده باد یاران خوب روزگار

جهانبخش