سپیده خداوردی  این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

سپیده خداوردی