آرام جعفری تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

آرام جعفری