حامد کمیلی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

حامد کمیلی