شاهرخ استخری تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

شاهرخ استخری