حمیدرضا آذرنگ با انتشار این عکس نوشت:

نویدِ عزیزم

به بهانه ىِ تولدت دنبال عکس بودم که یهو این عکس رو دیدم.

فارغ از طنازىِ عکس ،آرزوم اینه که همین قدر شور انگیز و شعور انگیز و عشق باشى و بمونى تا همه تون سلامت اگه منم بودم تو همین سِن باز کنار هم چهارتایى مردِ بالشى رو اجرا بریم.

چه مبارک و خوبه که رفاقت هست رفیق.

چه خوب و مبارکه بودنت رفیق عشق.تولدت مبارک.

D0142425.png