شبنم قلی خانی را در اکران خصوصی تکخال در کنار همسرش می بینید.

شبنم قلی خانی