عکسی از شباهت لباس فرشته حسینی و نوید محمدزاده در فضای مجازی دست به دست شد:

محمدزاده