نسرین مقانلو تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

نسرین مقانلو