بهنوش طباطبایی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت: 

بهنوش طباطبایی