پویان گنجی با انتشار این عکس نوشت: شناسنامه رو بی خیال!
محلِ تولد من، آغوش گرم و پر محبت توئه مـــــامان جان

پویا گنجی گودرزی