مرجانه گلچین تصویری از خود با چهره ای دلنشین در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

حکایت

روزی ثروتمندی سبدی پر از غذاهای فاسدی به فقیری داد.

فقیر لبخندی زد و سبد را گرفته و از قصر بیرون رفت.

فقیر همه آنها را دور ریخت و به جایش گلهایی زیبا وقشنگ در سبد گذاشت و بازگردانید. ثروتمند شگفت زده شد و گفت: چرا سبدی که پر از چیزهای کثیف بود،

پر از گل زیبا کرده ای و نزدم آورده ای؟

فقیر گفت :

هر کس آنچه در دل دارد می بخشد

 

مرجانه گلچین