سپیده خداوردی تصویر زیر رادر صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

عمق عشق
هیچگاه شناخته نمی شود
مگر در زمان فراق…
 

 

سپیده خداودی